หัวใจการบริการสู่ความสำเร็จ : THE HEART OF SERVICE
ชื่อหนังสือ หัวใจการบริการสู่ความสำเร็จ : THE HEART OF SERVICE
โดย   วิทยา ด่านธำรงกุล
สำนักพิมพ์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ราคา 250 ฿
จำนวน 240 หน้า
จำหน่ายโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ISBN 974-212-061-7

หัวใจการบริการสู่ความสำเร็จ : THE HEART OF SERVICE


เป็นหนังสือที่ให้แนวคิดและเอาทฤษฎี ความรู้และหลักการที่จำเป็นสำหรับการบริการสมัยใหม่ มาประมวลกันเข้า เพื่อสร้างต้นแบบบริการใหม่ที่ง่ายต่อการจดจำในชื่อว่า V-Serve ที่จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารงานบริการและผู้ให้บริการตลอดจนผู้ที่อยู่ในแวดวงงานบริการ ที่จะมีคู่มือการบริการที่สามารถยึดเป็นหลักในการปฎิบัติงานได้อย่างแท้จริงเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศ